REGULAMIN E-SKLEPU

Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.rorets.com.pl jest

Rörets Polska Sp.zo.o.

Ul. Wiśniowa 6, 62-045 Pniewy

NIP 787-14-43-796, Regon 630799030

KRS 0000042252

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.rorets.com.pl

1.4. Sklep internetowy rorets.com.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.rorets.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Rörets a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144, poz. 1204 ze zm.).

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem  www.rorets.com.pl zwany dalej e-sklepem, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2.2. Właścicielem i prowadzącym sprzedaż w e-sklepie jest Rörets Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach 62-045, ul. Wiśniowa 6 (zwany dalej: Sprzedawcą), NIP: 787-14-43-796; REGON: 630799030, KRS 0000042252.

2.3. Kupujący może składać reklamację na adres: Rörets Polska Sp. z o.o., ul.Wiśniowa 6 , 62-045 Pniewy, zwrot towaru powinien nastąpić na adres: Rörets Polska Sp. z o.o., ul.Wiśniowa 6 , 62-045 Pniewy

2.4. Sprzedawca oferuje prezentowane w e-sklepie towary w określonych cennikiem cenach i wg poniższych zasad.

2.5. Kupujący to osoba fizyczna, prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty, wyraziła zgodę na treść niniejszego regulaminu i wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym dla celów marketingowych.

2.6. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.7. Sprzedający oświadcza, że prowadzi działalność z zachowaniem dobrych obyczajów i w sposób, który nie zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego rorets.com.pl

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z e-sklepu jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron e-sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Rörets  może pozbawić Klienta prawa do korzystania z e-sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a)  podał w trakcie rejestracji w e-sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem e-sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów e-sklepu,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Rörets za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej lub godzące w dobre imię Rörets, oraz nie zaprzestanie tych zachowań pomimo wyznaczenia mu terminu nie krótszego niż 7 dni.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z e-sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Rörets.

3.6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią e-sklepu.

3.7. Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia.

3.8. Zastrzega się, że Sprzedawca w przypadku nieprawidłowości w zamówieniu niezbędnych do realizacji przesyłki (w szczególności dotyczy to nieprawidłowego przedstawienia danych osobowych lub teleadresowych) może wstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu uzyskania danych niezbędnych do jego realizacji.

3.9. W celu dokonania zamówienia Kupujący może złożyć jednorazowe zamówienie bez rejestracji albo dokonać rejestracji użytkownika e-sklepu. Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”. Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

3.10. Sprzedawca, w związku ze złożonym zamówieniem może kontaktować się z Kupującym, w szczególności w celu dokonania weryfikacji zamówienia. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych lub korespondencji e-mail z Kupującym celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia. Kontakt odbywa się na koszt Sprzedawcy.

3.11. Sprzedawca podaje do wiadomości Kupującego informacje dotyczące zamawianego towaru przed wysłaniem zamówienia.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem e-sklepu należy wejść na stronę internetową www.rorets.com.pl , dokonać wyboru zamawianego produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

4.3. W trakcie Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do płatności” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Przejdź do płatności”, czym Klient zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty za złożone zamówienie.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Rörets Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

 1. Cena i warunki zapłaty

5.1. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, zapłata obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy.

5.2. Cena towaru wynika z oferty e-sklepu oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z obowiązującym w e-sklepie cennikiem.

5.3. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pomocą przelewu online lub karty płatniczej. Dostępne formy płatności obsługiwane są przez Przelewy 24 oraz PayPal. Numer rachunku bankowego, na który wpływają wpłaty: 30 1440 1130 0000 0000 0393 3563 prowadzony jest przez  PKO Bank Polski SA Oddział 6 w Warszawie.

5.4. Dostępne formy płatności: przelew elektroniczny, przelew online, płatność kartą płatniczą. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są Przelewy 24 i  PayPal.

5.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta płatnością kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.6. Cena towaru zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto towaru wyrażoną w PLN. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy.

5.7. Paragon jest standardowym dokumentem potwierdzającym zakup. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego. Prosimy o zadeklarowanie w momencie dokonywania zakupu, czy towar nabywany jest przez osobę fizyczną czy podatnika VAT i dokonanie wyboru dowodu zakupu, jaki ostatecznie ma zostać wystawiony.

5.8. Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Kupującego złożonym w systemie przedpłaty w przypadku, gdy w terminie 5 dni od dnia wysłania e-mail potwierdzającego zamówienie na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata (płatność przelewem lub kartą). Jeżeli zapłata wpłynie na konto sprzedającego po upływie 5 dni, wówczas za zgodą kupującego zamówienie zostanie zrealizowane lub nastąpi zwrot należności na konto zamawiającego.

 1. Warunki realizacji oraz dostawy zamówienia

6.1. W przypadku zamówień czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy..

6.2. Kupujący nie ma możliwości modyfikacji parametrów zamówienia po jego uprzedniej akceptacji.

6.3. Dostawa zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską.

6.4. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku czasowej lub trwałej niedostępności towaru Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Kupującego zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.

6.5. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności.  Brak zapłaty w terminie wskazanym w pkt. 5.8 niniejszego Regulaaminu, skutkuje anulowaniem zamówienia.

6.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w produkcji bądź w transporcie wynikające z przyczyn losowych, niezależnych od niego.

6.7. Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

6.8. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach odpowiednich dla działania firmy kurierskiej. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier może skontaktować się z Kupującym drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru przez kuriera na godzinę określoną przez Kupującego w zamówieniu.

6.9. Kurier jest zobowiązany wyładować z samochodu wszystkie przesyłki. W cenę transportu nie jest wliczona usługa wniesienia przesyłki.

6.10. W przypadku braku możliwości odbioru przesyłki w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może naliczyć dodatkowe koszty związane z powtórną wysyłką bądź magazynowaniem zamówionego produktu.

6.11. Klient może zrezygnować z zamówienia wyłącznie do momentu, gdy nie zostały rozpoczęte prace logistyczne, tzn. do chwili, gdy zamówienie nie otrzyma statusu „Przyjęte do realizacji”.

6.12. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zrezygnowania z zamówienia, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy towar nie został jeszcze wysłany. W przypadku rezygnacji z zamówienia, gdy otrzymało ono już status „Przyjęte do realizacji”, a prace związane z przygotowaniem towaru do wysyłki zostały już wykonane, Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami logistycznymi związanymi z pracami logistycznymi.

6.13. Klient nie może zrezygnować z zamówienia w sytuacji, gdy przesyłka została wysłana i towar jest w drodze. W przypadku nie odebrania przesyłki potwierdzonego zamówienia, które zostało wysłane Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami dostawy zgodnie z cennikiem przewoźnika.

6.14. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia powstałych w wyniku transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy. Spisany protokół szkody jest podstawą do dalszej drogi reklamacyjnej.

VII. Koszt dostawy

7.1. Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia.

7.2. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący.

7.3. Podany koszt dostawy dotyczy realizacji zamówień na terenie Polski. Nie wysyłamy towaru poza granice Polski.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

8.1. Uprawnienia Kupującego, który jest konsumentem, wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

8.2. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe powinien skontaktować się z obsługą e-sklepu w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.

8.3. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu przez Kupującego nie podlegają reklamacji.

8.4. Kupujący ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej lub e-mail.

8.5. W przypadku gdy produkt ma wadę, Kupujący może:

 1. żądać wymiany produktu na wolny od wad
 2. żądać usunięcia wady

8.6. W przypadku odsyłania towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: Rörets Polska Sp.zo.o., ul. Wiśniowa 6, 62-045 Pniewy.

8.7. Sprzedawca, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na swój koszt odbierze towar od Kupującego.

8.8. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na rachunek karty płatniczej, z której dokonana była zapłata.

8.9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację najszybciej jak to możliwe, ale najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.10. Uprawnienia z tytułu wad jakościowych wygasają po upływie okresu gwarancji.

8.11. Uprawnienia z tytułu wad ilościowych winny być zgłoszone niezwłocznie po odbiorze przesyłki, nie później niż w terminie 7 dni od jej otrzymania.

8.12. Każdy wysyłany przez nas produkt jest nowy i nieuszkodzony, sprawdzany przed wysyłką przez osoby przygotowujące paczkę.

8.13. W przypadku stwierdzenia fabrycznej usterki, towar niezgodny z Umową, bądź jego część (jako element reklamacji) należy bezpiecznie zapakować po wcześniejszym skonsultowaniu to ze sprzedawcą.
Do przesyłki należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego lub kopię faktury oraz wypełniony protokół reklamacyjny. (wstawić link do protokołu)

8.14. Po spakowaniu towaru wraz z wypełnionymi drukami i dowodem wpłaty proszę powiadomić sprzedawcę (drogą mailową), aby mógł zamówić przewoźnika w celu odebrania wadliwego towaru.

8.15. W okresie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez kupującego.

8.16. Różnice w odcieniu,  barwy tkanin, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji

8.17. Wymiary produktów podane w e-sklepie mogą się różnić od rzeczywistych o +/- 2%, co wynika z procesów technologicznych.

8.18. W okresie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez kupującego.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Rorets.com.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania e-sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić rorets.com.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu e-sklepu.

9.3. Nieprawidłowości z funkcjonowaniem e-sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: rorets@rorets.com.pl  lub telefonicznie pod nr 61/ 29 10 917.

9.4. Przy składaniu reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-sklepu.

9.5. Rorets.com.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Uprawnienia Kupującego – Konsumenta: Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

10.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). od umowy zawartej ze Sprzedawcą Kupujący może odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (nie dotyczy to produktów określonych w pkt. 10.3.).

10.2. W przypadku, gdy Kupujący chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może skontaktować się z obsługą e-sklepu w celu określenia sposobu przeprowadzenia zwrotu towaru.

10.5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez e-sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

10.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.7. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

10.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta płatnością kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

10.10. Kupujący może zwrócić towar za pośrednictwem firmy kurierskiej. Opłatę za przesyłkę w takim przypadku pokrywa Kupujący. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.

10.11. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: Rörets Polska Sp.zo.o., ul.Wiśniowa 6, 62-045 Pniewy

10.12. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

10.13. Druk odstąpienia od umowy można pobrać ( link )

10.14. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym: a) Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10.15. Informacje o sposobach i trybach rozpoczęcia procedury pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zawarte są na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

10.16. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji również poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Poufność danych osobowych

11.1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”)”. Kupującemu przysługuje w każdym czasie  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  Zasady administrowania danymi osobowymi szczegółowo opisuje Polityka Prywatności zamieszczana na stronach e-sklepu.

XII. Prawo własności intelektualnej

12.1. Cała zawartość stron internetowych e-sklepu (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, wideo) jest własnością Sprzedawcy. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnym sposobem i na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody Sprzedawcy.

12.2. Wszystkie informacje, zawartość, oprogramowanie chroni prawo własności intelektualnej i copyright. Sprzedawca może udzielić prawa do kopiowania, wyświetlania czy dystrybucji całej zawartości strony. Każde bezprawne użycie tej zawartości przez osoby trzecie może stanowić przedmiot przewidzianych w przepisach prawa postępowań.

XIII. Postanowienia końcowe

13.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w ofercie e-sklepu w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany cen, parametrów, warunków dostaw itp. nie dotyczą zamówień złożonych i potwierdzonych.

13.2. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, a w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

13.3. Strony mogą dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem, w postępowaniu mediacyjnym lub przed wspólnie ustalonym przez strony sądem polubownym.

Forma płatności

Przelew online lub karta płatnicza

Dostępne formy płatności elektronicznej oraz płatności kartami obsługiwane są przez Przelewy 24 oraz PayPal.

Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym.

Brak zapłaty w terminie 5 dni przy płatności przelewem, skutkuje anulowaniem zamówienia.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja na zakupione towary udzielana jest na okres 24 miesięcy lub na wybrane produkty na 60miesięcy (informacja na etykiecie takiego produktu) ,  od daty wydania ich Kupującemu. Obejmuje towary sprzedane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.

Towary objęte niniejszą gwarancją przeznaczone są do użytku domowego.

Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie zasad:

– przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to powodować uszkodzenie towaru.

– towaru należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz bezpośrednim, nadmiernym działaniem promieni słonecznych.

Gwarancja nie obejmuje

Gwarancją nie są objęte:

– uszkodzenia powstałe w wyniku używania, przechowywania i konserwacji  (np. wady wynikające ze zużycia, działania wilgoci, silnego nasłonecznienia, stosowania niewłaściwych środków i czyszczących itp.),

– uszkodzenia wynikłe z przeróbki, naprawy lub ingerencji w konstrukcję towaru wykonane przez Kupującego lub na jego zlecenie,

– różnice w odcieniu koloru, jeżeli towary pochodzą z różnych serii produkcyjnych, a reklamacja dotyczy różnicy poszczególnych towarów nabywanych przez Kupującego sukcesywnie,

– różnice w odcieniu koloru wynikające z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej,

– wady nie zmniejszające walorów użytkowych i estetycznych wyrobu,

– zapach wyrobu wynikający z zapachu surowców użytych do jego produkcji,

– niektóre kolory mienią się w promieniach światła jakby miały różne odcienie. Nie jest to powód do reklamacji, a cecha charakterystyczna tych kolorów,

– zalania produktu  cieczą, która może go uszkodzić  (np. kwasem, barwnikiem, itp),

– zabarwienia tkaniny  odzieżą  o niedostatecznie utrwalonym kolorze, z którą produkt ma kontakt. W tego typu przypadkach migracja barwnika w głąb struktury jest cechą naturalną i może doprowadzić do powstania plam i zabarwienia powierzchni materiału

POWYŻSZE CECHY NIE SĄ WADAMI I NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI

 

 

Polityka prywatności

Poniższy dokument stanowi politykę prywatności serwisu internetowego dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem www.rorets.com.pl . Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z strony internetowej pod adresem www.rorets.com.pl   wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Informujemy, że wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Gromadzimy Państwa dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Administrator danych osobowych.

Serwis jest prowadzony przez firmę Rörets Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pniewach, kod: 62-045 , ul. Wiśniowa 6,  KRS 0000042252, REGON 630799030, NIP 7871443796 zwaną dalej: „Administratorem”, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych, zgodnie z art. 26 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. Z Administratorem skontaktować można się pod podanym wyżej adresem, adresem e-mail: rorets@rorets.com.p. lub pod numerem telefonu: 61 29 10 917.

Kategorie gromadzonych danych osobowych:

Podczas korzystania z Serwisu możecie zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą naszego formularza to: imię, nazwisko (ewentualnie dla firm: nazwa firmy, NIP, adres do faktury), adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Serwisie oraz obsługi i realizacji złożonego zamówienia. Zakładanie konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia, jednak także wtedy podanie powyższych danych będzie konieczne do jego realizacji. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane podczas  rozmowy telefonicznej, przysłania korespondencji  e-mail lub metodą tradycyjną.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe uzyskane przy rejestracji konta lub przy złożeniu zamówienia przetwarzane są w celu:

 1. Sprzedaży produktów, które oferujemy oraz w celu zawarcia umowy i jej wykonania w tym zapewnienia poprawnej jakości produktów przez czas trwania umowy, przed zawarciem umowy oraz w celu prawidłowych rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
 2. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów rachunkowych oraz podatkowych, czy wynikających z przechowywania danych o sprzedanych produktach lub wykonanych usługach na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, zapewnienie bezpieczeństwa sprzedaży produktów zgodnie z odpowiednimi przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
 3. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który obejmuje:
 • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów lub naszej sieci, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych; zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków klientów.
 • optymalizację produktów na podstawie Państwa zainteresowania, logów technicznych; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacyjnej; badania satysfakcji Klientów i określania jakości naszej obsługi.
 • dobieranie oferowanych Państwu produktów i usług pod kątem potrzeb, czyli profilowanie, (marketing bezpośredni),
 • ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń, windykację należności (w tym w szczególności, rozpoznania i rozpatrzenia Państwa reklamacji związanych z umową, w tym udzielenia na nie odpowiedzi);
 • cele statystyczne, archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 1. marketingowym, na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), który obejmuje:
 • przekazywanie Państwu informacji, dotyczących promocji produktów dostarczanych przez Administratora, akcji lub wydarzeń przez nas organizowanych, w tym ofert specjalnie wybranych dla Państwa, poprzez newsletter, SMS, MMS, e-mail .

Zgoda może być przez Państwa wyrażona poprzez wypełnienie formularza na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez newsletter, SMS, MMS lub e-mail . Wyrażona zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta bez uszczerbku dla realizacji zamówień ani bez naruszenia prawidłowości przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

Podsumowując: podane przez Państwo dane osobowe umożliwiają prawidłowo zrealizować złożone zamówienie, a także są wykorzystywane po to aby móc skontaktować się z Państwem drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego zapytania, ustalania preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania materiałów promocyjnych i marketingowych, na które została wyrażona zgoda.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które są gromadzone w związku z prowadzeniem Serwisu online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Profilowanie służy do prowadzenia analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z Serwisu i dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie do tych preferencji. Dzięki temu możecie Państwo widzieć na naszej stronie sugestie dotyczące podobnych produktów lub takich, które kupili inni użytkownicy Serwisu.

Profilowanie może też być używane w celach marketingowych tj. dopasowania oferty marketingowej do preferencji naszych Użytkowników. W tym celu zbieramy dane związane z Państwa działaniami w relacjach z Administratorem, tj. tzw. dane behawioralne dotyczące Państwa zachowań, obejmujące informacje o dokonywanych zakupach, ich liczbie, przedmiocie, częstotliwości i miejscu, a także historię kierowanej do Państwa korespondencji marketingowej (np. newsletter, SMS, MMS, e-mail). Zbieramy również informacje o korzystaniu z Serwisu na podstawie tzw. logów dostępowych w oparciu o adresy IP użytkowników Serwisu. Tak zbierane dane nie zawierają tożsamości użytkowników, jednak na ich podstawie może być analizowana sprawność Serwisu, jego bezpieczeństwo, mogą być diagnozowane potencjalne problemy w zakresie naruszenia danych osobowych i znajdowane ich rozwiązania. Takie dane są również danymi statystycznymi o osobach odwiedzających nasz Serwis (np. informacje o regionie), które pozwalają nam dostosować naszą ofertę.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE ale konieczne dla zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizowania umowy.

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz.

W przypadkach przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych podanie danych również jest dobrowolne, ale brak ich podania spowoduje  brak możliwości:

 • otrzymywania przez Państwa informacji dotyczących promocji i produktów, dostarczanych przez Administratora, akcji lub wydarzeń przez nas organizowanych, w tym ofert specjalnie wybranych dla Państwa, poprzez przesyłanie biuletynów, informacji handlowych, informacji o nowych produktach i promocjach drogą SMS, MMS, telefonicznie, mailowo lub jako newsletter;

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom dzięki którym możemy zrealizować umowę oraz dostarczyć zamówienie, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, podmiotom z naszej grupy kapitałowej i naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, w tym firmom dostarczającym nam usługi magazynowe, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające w naszym imieniu Państwa dane osobowe, tj. nasi podwykonawcy w postaci współpracujących z nami podmiotów świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych produktów lub organizacji akcji marketingowych.

Państwa dane osobowe nie są  przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

 

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – możliwe jest z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą podstawą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • W sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane byłyby na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (tj. na podstawie zgody) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki Cookies

 

W naszym Serwisie używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych. Dane te są wykorzystywanie w celu umożliwienia Państwa identyfikacji przy usługach takich jak zakupy w Serwisie czy utrzymanie danej sesji. Pliki cookies są wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniu mobilnym (urządzenie końcowe). Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na urządzeniu końcowym, kiedy odwiedzany jest Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Państwa urządzeniu, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej. Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności Serwisu.

Cel wykorzystywania plików cookies

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 • świadczenia usług;
 • dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • prezentacji reklam w sposób dopasowany do Państwa wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Państwa miejsca zamieszkania;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
stałe – są to pliki przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Pliki cookies, a przede wszystkim stałe cookies, nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail lub adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego profilu aktywności klienta.

Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • wymagane pliki cookies– są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.
 • pliki cookies wydajności– zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;
 • pliki cookies funkcjonalności– pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
 • pliki cookies reklamowe– pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;
 • pliki cookies statystyczne– służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Państwa przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

Można jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W każdej chwili można usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można się z nami kontaktować w sposób podany wyżej.